Inschrijvingsgeld en hoeveel kost mijn opleiding?

Het inschrijvingsgeld wordt berekend op basis van het aantal lesuren dat voor elke cursus is vastgelegd. Behoudens wijzigingen opgelegd door de overheid bedraagt het te betalen inschrijvingsgeld per lestijd:

 • €1,50 of €0,30 of volledig vrijgesteld.

Voor meer info over vrijstelling van inschrijvingsgeld verwijzen we graag naar het centrumreglement. 

De prijzen van het cursusmateriaal zijn variabel

Per schooljaar en per opleiding betaal je het maximum bedrag van € 460,00. Dit maximumbedrag geldt voor elk centrum apart en kan je niet in rekening brengen in een ander CVO. De bewijslast voor de toepassing van deze plafonnering per schooljaar en per opleiding berust bij jezelf.

Het centrum is eraan gehouden om bij inschrijving je steeds een betalingsbewijs te overhandigen. Dit betalingsbewijs breng je mee bij de eerste les.

Heb ik extra materiaal nodig en hoeveel bedraagt de kostprijs?

Genieten van een volledige vrijstelling van cursusgeld en gratis inschrijven:

De volgende cursisten genieten vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld mits zij een attest ter staving voorleggen dat op de dag van inschrijving niet ouder is dan een maand:

Attest OCMW

 • voor cursisten die genieten van een leefloon (geen leefgeld),
 • voor cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening,
 • voor asielzoekers die materiële hulp genieten,
 • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorieën.

Op basis van een attest activering leefloon in het kader van een tewerkstelling artikel 60 kan geen vrijstelling van het inschrijvingsgeld verleend worden.

Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand.

Attest VDAB

 • voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die een opleiding volgen in het kader van een traject naar werk,
 • voor ingeschreven werkzoekenden die nog geen wachtuitkering hebben verworven (schoolverlaters).

Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden.
Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest"' op de startpagina van "Mijn loopbaan" - http://vdab.be/mijnloopbaan/. Het attest is al ingevuld voor jou, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen.

Attest directeur van een strafinrichting

 • voor cursisten die als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen.

Attest directeur van een school S.O.

 • zij die op het moment van hun inschrijving nog niet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (= maximum 15 jaar oud zijn en nog geen twee jaar secundair onderwijs genoten 
 • of nog geen 16 jaar oud zijn); 
 • zij die op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar Werk; 
 • de niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die op het moment van hun inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven; 
 • indien het centrum beschikt over de onderwijsbevoegdheid voor Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie: zij die ingeschreven zijn voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie.

Genieten van een gedeeltelijke vrijstelling en betalen minder cursusgeld

Attest van de VDAB

 • voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die GEEN opleiding volgen in het kader van een traject naar werk,
 • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorie.

Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand.

Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden.
Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest"' op de startpagina van "Mijn loopbaan" - http://vdab.be/mijnloopbaan/.

Het attest is al ingevuld voor jou, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen.

Attest voor mindervalide personen (66%)

 • voorwaarden cursisten die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH),
 • voor cursisten met een attest van een erkende instantie (vakbond, mutualiteit,...) waaruit een arbeidsongeschiktheid van 66% blijkt en die niet gepensioneerd zijn,
 • voor cursisten van wie het verdienvermogen is verminderd tot één derde of minder,
 • voor cursisten van wie de mate van zelfredzaamheid 7 punten of meer bedraagt,
 • voor cursisten die in het bezit zijn van een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten,
 • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de bovenstaande categorieën.

Vervroegd pensioen

Ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen worden ook vrijgesteld.

Voor deze categorie wordt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld slechts verleend tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar). 
Cursisten die zijn ingeschreven bij het VAPH kunnen wel nog genieten van het verminderde inschrijvingsgeld na hun 65 jaar.

Attest Centrum voor Basiseducatie

 • voor cursisten die gedurende 2 opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben bij Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van de inschrijving in het CVO.

  Deze vrijstelling geldt voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar.

Personen ten laste van iemand brengen de volgende documenten mee:

 • een attest waaruit blijkt dat de persoon, van wie zij te laste zijn, behoort tot één van de 2 opgesomde categorieën.
 • een gezamenlijke verklaring op eer ondertekend zowel door de cursist als door de persoon van wie hij/zij ten laste is.
Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!